Quality Magazin

Nyomtatás

Kisebb betűméret Nagyobb betűméret

Változtak a termőföld elidegenítés szabályai

Sokak által ismert lehet,hogy a termőföld elidegenítésének szabályai a közelmúltban lényeges változásokon estek át.Úgy gondolom,hogy a változások alapvető szabályai különböző csatornákon már eljutottak az ügy iránt érdeklődőkhöz.


Az alábbiakban a fentiekhez kapcsolódó olyan „jogi apróságokról” adok tájékoztatást amelyek az ügyetek során alkalmazásuk tekintetében lényegesek és nélkülözhetetlenek.  

 

Ezek a szabályok a föld tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos ügyletek biztonságát hivatottak szolgálni nyilván az ügyletben érintettek érdekei védelme céljából.  

 

A szabályok jelentőségét mutatja,hogy vonatkozásukban két törvény is rendelkezik gyakorlatilag azonos tartalommal ezekről így a Földforgalmi Törvény és az Ingatlan nyilvántartásról szóló törvény az alábbiak szerint:  

2014. május 1-jétől ha a Földforgalmi tv. eltérően nem rendelkezik,a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv hagyja jóvá.  

 

A 2013. évi CXXII törvény (Földforgalmi tv.) 30 § (1) bekezdése értelmében a szerződés jóváhagyásról a mezőgazdasági szerv önálló határozatot hoz és ezzel egyidejűleg az adás-vételi szerződést záradékkal látja el.  

 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban lnytv.) 2014. május 1-jétől hatályos 32 § (6) bekezdése szerint: „ A föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló ügyvéd által ellenjegyzett vagy közokiratba foglalt, a külön jogszabályban meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkező okmányon elkészített, és hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződés bejegyzés alapjául akkor szolgálhat, ha annak eredeti példányán szerepel a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásáról szóló záradék.  

 

2014. március 1-jétől a Földforgalmi tv 8. §-a szerint: „A föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba foglalására csak olyan papír alapú okmányon kerülhet sor,amely az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkezik”.  

 

A biztonsági kellékek részletes szabályait az alábbi Kormányrendelet tartalmazza , melyből kiemelést érdemelnek az alábbi szabályok:  

 

47/2014.(II.26.) Korm.rendelet  

1. § (1) A föld tulajdonjogának átruházására irányuló,vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügyletet tartalmazó – az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény (a továbbiakban: lnytv.) által előírt kellékekkel rendelkező – okiratot ahhoz,hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgálhasson, a z lnytv. szerint jogi képviselőnek (a továbbiakban:jogi képviselő) az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter által rendszeresített, az e rendeletben meghatározott biztonsági elemekkel ellátott papír alalpú okmányon (a továbbiakban: biztonsági okmány) kell elkészítenie .E rendelet alkalmazásában a földre való rendelkezést tartalmazó végintézkedés nem minősül a föld tulajdonjogának átruházására irányuló, vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügyletnek.  

 

(2) A közokiratra a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott alakiságok irányadók azzal,hogy annak az egyes közokiratokra vonatkozó szabályok szerint elkészítendő hiteles másolatát, hiteles kiadmányát kell az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez biztonsági okmányon benyújtani. A közokiratnak minősülő hiteles másolatot,hiteles kiadmányt eredeti okiratnak kell tekinteni.  

 

(3) Ha a szerződő fél gazdálkodó szervezet, a közokiratnak minősülő hiteles kiadmány,hiteles másolat a szerződő fél gazdálkodó szervezet bélyegzőlenyomata helyett a bélyegzőlenyomatának a szövegét tartalmazza.  

 

(4) Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges, az (1)-(3) bekezdés szerint elkészített okirati példányon felöl,a további példányokat nem kell biztonsági okmányon elkészíteni.  

 

(5) Ha a jogszabály a több különálló lapból álló okirat oldalszámozására és összefűzésének módjára vonatkozóan eltérő rendelkezéseket nem állapít meg, a biztonsági okmányon elkészített okirat minden oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni és a lapokat olyan módon kell összefűzni,hogy az okirat sérelme nélkül ne legyen megbontható.  

 

(6) Az (5) bekezdésben foglaltaknak a jogi képviselő eleget tesz azzal,ha a lapokat zsinórral összefűzi és a zsinórt matricával leragasztja, továbbá az okiratot , a matricát és a papírt érintő módon aláírja.  

 

2.§ (1) A biztonsági okmány védelmi elemekkel (vízjellel,pelyhezőkkel és vegyi védelemmel) ellátott papírlap, amely a jobb oldalán hosszanti irányban 10 mm széles irizáló nyomatot tartalmaz, amelyen a „a földátruházási biztonsági okmány” felirat látható. A nyomat olyan nyomdatechnikai eljárással készül, ami a felirat másolását kizárja.A biztonsági okmány tartalmazza ezen felül a következő feliratot nyomtatott formában: „Kizárólag földtulajdon érintő jogügyleg írásba foglalására használható.”  

 

A cikk elkészítésben segítséget nyújtott Dr. Tóth Gyula ügyvéd.